1999 Steven Levin Sally Rubinoff Thomas Keigler Anthony Vitti